Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Wedstrijd, al dan niet door een Teamcaptain.
 2. Organisator: Stichting Tartaros Campus Challenge.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd.
 4. Teamcaptain: de natuurlijke persoon die behalve zichzelf andere natuurlijke personen op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Wedstrijd.
 5. Wedstrijd: het door de Organisator in enig jaar te organiseren sportevenement: de Tartaros Campus Challenge

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan de Wedstrijd is uitsluitend mogelijk indien de Deelnemer op de dag waarop de Wedstrijd gehouden wordt de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Deze minimumleeftijd is afhankelijk van de categorie waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven. 
 2. De Deelnemer mag aan de Wedstrijd slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor de Wedstrijd volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan de Wedstrijd geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. De Teamcaptain is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem ingeschreven Deelnemers.
 4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Voor uitzonderlijke gevallen kan per e-mail een verzoek bij de Organisator ingediend worden (info@campuschallenge.nl). De beslissing van de Organisator over een dergelijk verzoek is bindend.
 5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Wedstrijd geen doorgang te laten vinden of stil te leggen. Een besluit van de Organisator om de Wedstrijd geen doorgang te laten vinden of stil te leggen doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Wedstrijd en/of terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. De Teamcaptain is persoonlijk aansprakelijk voor het risico en de schade van elke door hem ingeschreven Deelnemer als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte inschrijvingsgegevens.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste en/of tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Wedstrijd. De Deelnemer is verplicht verzekerd voor ongevallen via de Survivalrun Bond Nederland, hetzij door een seizoenslidmaatschap, hetzij door een daglidmaatschap dat bij het inschrijven is afgenomen. 
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Wedstrijd.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Wedstrijd. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid.

Artikel 4: Portretrecht en persoonsgegevens

 1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wedstrijd gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 2. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn naam, woonplaats en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen of via internet.

Artikel 5: Slotbepaling

 1. Door deelname aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het in de Algemene voorwaarden en Deelnemersreglement genoemde.