— English below —

De informatiemail die ook naar alle deelnemers is verstuurd:

Laatste informatie voor deelnemers!

Campus Obstacle Run 1 oktober 2016

Beste deelnemers,

Jullie zullen vast willen weten hoe laat je zaterdag van start mag! Dit en nog veel meer handige info vind je in deze mail. Doe je mee aan de groepsrun, dan ben jij als teamcaptain de enige die deze mail krijgt. Zorg dat je hem verspreidt onder je teamleden! Deze info is ook te vinden op de site www.campusobstaclerun.nl.

Locatie
Het start-/finishterrein bevindt zich op de atletiekbaan (UTrack) van de Universiteit Twente (UT). Hier vlakbij is het Sportcentrum, waar fietsen gestald kunnen worden. Voor auto’s is er achter het Sportcentrum een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. We adviseren echter om gebruik te maken van P1 of P2 (zie https://www.utwente.nl/download/plattegrond.pdf). Je kunt hier gratis parkeren. Het is nog een stukje lopen vanaf daar, dus kom op tijd!

Adresgegevens:
Sportcentrum Universiteit Twente: De Hems 20, 7522NL Enschede
P1 en P2: Bij Cubicus, gebouw 41: De Zul 10, 7522NJ Enschede

Starttijden
Op de website (Deelnemers – Startlijst) en in de bijgevoegde pdf vind je de definitieve startlijst. Hierin staat jouw starttijd en startnummer. Onthoud beide goed! Deelnemers aan de groepsrun hebben allemaal hetzelfde startnummer en starten gegarandeerd tegelijk. We hebben ons best gedaan om aan alle wensen omtrent starttijden en samen starten te voldoen.

Aanwezigheid
Zorg dat je je uiterlijk een half uur voordat je moet starten meldt bij de inschrijfbalie. Hier krijg je je deelnemersbandje met startnummer. Elke tien minuten vertrekt er een startgroep. Nadat de startgroep vóór jou is vertrokken, begeef je je naar het startvak. Zorg dat je je uiterlijk vijf minuten voor jouw starttijd bij het startvak meldt!

Faciliteiten
In het Sportcentrum van de Universiteit Twente, vlakbij het start-/finishterrein, kun je je omkleden en daar zijn ook toiletten en douches. Laat de kleedruimtes en douches netjes achter. Ben je na de run erg vies, ga dan niet het Sportcentrum in, maar meld je bij de organisatie!
Voor het bewaren van je spullen kun je gebruikmaken van een kluisje in het Sportcentrum (€0,50), of je kunt je tas achterlaten in de bagagetent op het start-/finishterrein (op eigen risico).

Prijsuitreiking
Nadat de laatste lopers binnen zijn, zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Naar verwachting vindt deze plaats rond 16:30 uur. Er zijn drie categorieën: Dames individueel, Heren individueel en Groep.

Bandje
Bij de inschrijving krijg je een bandje met startnummer dat je om je pols doet. Raak dit bandje niet kwijt: het is jouw bewijs dat je alle obstakels hebt overwonnen! Als het je tijdens de run niet lukt om een obstakel te halen, mag je dit zo vaak opnieuw proberen als je wilt. Lukt het toch echt niet, dan wordt je bandje afgeknipt door het jurylid dat bij dit obstakel staat. Dit levert wel 2 uur straftijd op. Groepsdeelnemers mogen elkaar helpen.

Regels
In het wedstrijdreglement (zie site) staan alle regels vermeld. Hier de belangrijkste regels:

 • Volg te allen tijde aanwijzingen van de organisatie, juryleden en verkeersregelaars op.
 • Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang. Je bent zelf verantwoordelijk om hierop te letten! Bij de belangrijkste wegen die overgestoken worden staat een verkeersregelaar.
 • Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Wijk niet van het parcours af.
 • Het is niet toegestaan schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te dragen, omdat je hiermee obstakels of andere deelnemers kunt beschadigen.
 • Obstakels zijn in het algemeen in meervoud gebouwd. Zijn toch alle obstakels bezet en moet je wachten, dan wordt er geen tijdcompensatie gegeven. Wel dienen langzamere deelnemers, waar mogelijk, voorrang te geven aan snellere deelnemers.
 • Ook als je even moet wachten op verkeer op een openbare weg, dan wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.

Tot slot…
Op de website, http://www.campusobstaclerun.nl/, kun je nog aanvullende info vinden over kleding, het parcours en er is een pagina ‘veelgestelde vragen’. Nog een tip: neem een vuilniszak mee waar je naderhand je vieze kleren in kan stoppen! Heb je na het lezen van deze mail en de info op de site nog vragen? Mail gerust naar obstacle@dssv-tartaros.nl, wij doen ons best zo snel mogelijk te antwoorden.

We wensen jullie heel veel plezier bij de Campus Obstacle Run! Tot zaterdag!

Organisatie Campus Obstacle Run

 

The information e-mail which has been sent to all participants:

Latest information for participants!

Campus Obstacle Run 1 October 2016

Dear participants,

We’re sure you’d like to know at what time you have to start this Saturday! This and other information can be found in this e-mail. If you participate in a group, then you as the team captain are the only one who receives this e-mail. Make sure you distribute it to your team members! This information is also available on our website, www.campusobstaclerun.nl.

Location
The start/finish area is located at the athletics track (UTrack) of the University of Twente (UT). Nearby is the Sports Centre, where bikes can be parked. Behind the Sports Centre, a limited number of parking places is available for cars. However, we advise to use P1 or P2 (see https://www.utwente.nl/download/plattegrond.pdf). You can park your car here for free. It’s a short walk from there, so be in time!

Address details:
Sports Centre University of Twente: De Hems 20, 7522NL Enschede
P1 and P2: Near Cubicus, building 41: De Zul 10, 7522NJ Enschede

Starting times
On the website (Deelnemers – Startlijst) and in the attached pdf, you will find the final start list. In there you will find your starting time and start number. Remember both! Participants of the group run all have the same start number and starting time. We have done our best to satisfy all your wishes regarding starting times and starting together with other participants.

Presence
Make sure that you check in at the registration desk at least half an hour before you have to start. Here, you’ll receive your wristband with your start number. Every ten minutes, a group departs. After the group before you has departed, you go to the starting square. Make sure that you check in at least five minutes before your starting time at the starting square!

Facilities
In the Sports Centre of the University of Twente, near the start/finish area, you can change and there are toilets and showers as well. Please leave the changing rooms and showers in a tidy state. If you’re very dirty after the run, then don’t enter the Sports Centre, but check in at the organisation!
In order to store your belongings, you can use a locker in the Sports Centre (€0,50), or you can leave your bag in the luggage tent at the start/finish area (at your own risk).

Award ceremony
After the last participants have completed the run, the award ceremony will take place. This is expected to be around 16:30. There are three categories: Women individual, Men individual and Group.

Wristband
At the registration, you’ll receive a wristband with your start number which you’ll have to wear. Don’t lose this wristband: it is the proof that you have overcome all obstacles! If you fail to overcome an obstacle during the run, you are allowed to try this obstacle again as many times as you want. If you still don’t manage it, then your wristband will be cut off by the jury member at this obstacle. However, this will result in a time penalty of 2 hours. Group participants are allowed to help each other.

Rules
In the competition rules (see website), all rules are mentioned. Here are the most important rules:

 • Follow the instructions from the organisation, jury members and traffic controllers at all times.
 • The traffic on the public roads has priority. You are responsible yourself to pay attention to this! There will be a traffic controller where main roads must be crossed.
 • The track is marked with red/white tape. Don’t leave the track.
 • It is not allowed to wear shoes with spikes or dangerous spuds, because you can damage the obstacles or other participants with these.
 • In general, multiple instances of the obstacles have been built. However, if all obstacles are occupied and you have to wait, no time compensation will be given. Where possible, slower participants should give priority to faster participants.
 • If you have to wait for traffic, no time compensation will be given.

Finally…
On the website, http://www.campusobstaclerun.nl/, you will find additional information about clothing, the track and there is a page ‘frequently asked questions’. One more tip: bring a garbage bag for your dirty clothes! If you still have any questions after reading this e-mail and the information on the website, don’t hesitate to send us an e-mail at obstacle@dssv-tartaros. . We do our best to reply as soon as possible.

We wish you all lots of fun during the Campus Obstacle Run! See you Saturday!

Organisation Campus Obstacle Run