Om de wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen, geldt er een aantal regels.

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Luister ten alle tijde naar de verkeersregelaars en houd je aan de verkeersregels.

Een deelnamebewijs is niet overdraagbaar. Een geldig legitimatiebewijs kan worden verlangd (onder andere in verband met de verzekering). Het is verplicht het startbewijs bij de inschrijving te tonen.

Elke deelnemer is verplicht met een door de wedstrijdleiding verstrekte armband te starten. Bij het missen van een obstakel of onreglementair afleggen van het parcours is de deelnemer op eerste aanwijzing van de jury/post verplicht deze armband in te leveren bij de desbetreffende persoon.

De deelnemers zijn verplicht de door de wedstrijdleiding verstrekte armband tijdens de run duidelijk zichtbaar zonder wijzigingen te dragen.

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.

Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.

De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud uitgevoerd. Wanneer toch alle obstakels bezet zijn, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven. Wel dienen langzamere deelnemers indien mogelijk voorrang te geven aan snellere deelnemers.

Aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes of shirts, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen en voorzien van sportdrank en –voeding. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen, op voorwaarde dat de wedstrijdloper bij zijn pogingen niet andere wedstrijdlopers beperkt. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen wordt de armband ingenomen en volgt een straftijd van 2 uur per gemiste hindernis. Wanneer hulp van derden wordt aanvaard volgt diskwalificatie.

Hindernissen waaraan een straf verbonden zit, zoals een strafronde, mogen slechts één maal geprobeerd worden. Bij het niet halen hiervan moet de deelnemer de genoemde strafhindernis nemen.

Alle deelnemers aan de wedstrijd dienen zich sportief te gedragen, vanaf het moment van arriveren bij de locatie van de wedstrijd tot en met het moment van vertrek. Onder sportief gedrag verstaan wij het houden aan algemene gedrags- en fatsoensnormen. Het is derhalve niet toegestaan mensen te beledigen, te discrimineren, te kwetsen, te hinderen of agressief gedrag te vertonen op welke manier dan ook. Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst bij de finish schriftelijk worden ingediend bij de organisatie in de juryruimte.

Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie. Hiermee worden schoenen bedoeld, die op welke manier dan ook schade aan andere deelnemers en/of schade aan materiaal kunnen toebrengen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie of de Parcourscommissie (P.C.).

Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Deelnemers dienen assistentie te verlenen aan andere deelnemers van de wedstrijd die in nood verkeren, wiens veiligheid in gevaar is of wie medische assistentie vereisen, tot het moment dat een vrijwilliger, de organisatie of medische dienst ter plaatse is. Er wordt van deelnemers aan de wedstrijd verwacht dat zij een juiste afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.

Het is niet toegestaan het parcours te vervuilen. Eventuele drinkbekers en ander afval dienen te worden weggegooid in de door de organisatie geplaatste of reeds aanwezige afvalbakken of op de door de organisatie aangewezen locaties. Ook kleding en meegenomen eigendommen mogen niet worden achtergelaten op het parcours.

Deelnemers dienen zich 10 minuten voor de start van hun startgroep naar hun startvak te begeven. Dit met name om de briefing die vlak voor de start plaatsvindt mee te krijgen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet heeft de wedstrijdorganisatie het laatste woord.